Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


 • Επωνυμία της εταιρείας: Mobilredfox korlátolt felelősségű társaság
 • Συντομογραφία της εταιρείας: Mobilredfox kft.
 • Έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας: H-3300 Eger, Kistályai út 5.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@mobilfox.hu
 • Αριθμός εγγραφής εταιρείας: cg. 10-09-035724
 • Όνομα του δικαστηρίου εγγραφής: Δικαστήριο Εγγραφής του Δικαστηρίου Eger
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου: 25540998-2-10


 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


2.1. Οι παρακάτω γενικοί όροι και προϋποθέσεις (στο εξής gtc) περιέχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Mobilredfox korlátolt felelősségű társaság (στο εξής αναφερόμενη ως προμηθευτής ή mobilfox) και του πελάτη (στο εξής πελάτης) που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχονται από τον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας mobilfox.com και των υποσέλιδων που αφορούν συγκεκριμένες χώρες (ο προμηθευτής και ο πελάτης αναφέρονται εδώ και στο εξής ως μέρη). Οι gtc ισχύουν για όλες τις νομικές συναλλαγές και υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας mobilfox.com, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιούνται από την Ουγγαρία ή από το εξωτερικό, από τον προμηθευτή ή τον ενδιάμεσό του.


2.2. Ο πεδίο εφαρμογής των παρόντων gtc ισχύει για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ουγγαρία / Πολωνία / Ρουμανία / Τσεχική Δημοκρατία / Σλοβακία / Σλοβενία / Κροατία / Ελλάδα / Βουλγαρία / Κάτω Χώρες / Βέλγιο, οι οποίες παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ιστοσελίδα mobilfox.com (στο εξής Mobilfox webshop ή ιστοσελίδα). Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής των παρόντων gtc ισχύει για όλες τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ουγγαρίας / Πολωνίας / Ρουμανίας / Τσεχικής Δημοκρατίας / Σλοβακίας / Σλοβενίας / Κροατίας / Ελλάδας / Βουλγαρίας / Κάτω Χωρών / Βελγίου, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ των μερών που καθορίζονται στα παρόντα gtc.2.3. Οι αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Mobilfox webshop μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας, όπως προσδιορίζεται στους παρόντες gtc.


2.4. Ένα σημαντικό μέρος των υπηρεσιών του Mobilfox webshop είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες χωρίς εγγραφή.


2.5. Ο συμβόλαιο (στο εξής: συμβόλαιο) που συνάπτεται μεταξύ των μερών με την επιβεβαίωση της παραγγελίας για ένα προϊόν (στο εξής: προϊόν) που μπορεί να αγοραστεί μέσω του Mobilfox webshop, ανάλογα με την χώρα στην οποία ο πελάτης πραγματοποιεί πραγματικά την παραγγελία του προϊόντος, θεωρείται γραπτό συμβόλαιο που συνάπτεται στα ουγγρικά/πολωνικά/ρουμανικά/τσέχικα/σλοβακικά/σλοβενικά/κροατικά/ελληνικά/βουλγαρικά/ολλανδικά/βελγικά · ο προμηθευτής το εγγράφει και το διατηρεί για 5 χρόνια από την σύναψή του και είναι προσβάσιμο αργότερα.


2.6. Ο προμηθευτής δεν υποβάλλεται στις διατάξεις κανενός κώδικα δεοντολογίας.


2.7. Οι παρόντες gtc είναι πάντα διαθέσιμοι στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://mobilfox.com/en/data-protection


2.8. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο συμβόλαιο, το συμβόλαιο διέπεται από τους παρόντες gtc. Όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται στους παρόντες gtc, πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις των ισχυουσών ουγγρικών νομικών κανονισμών.


2.9. Τα μέρη συμφωνούν ρητά ότι η μορφή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα θεωρηθεί ισότιμη με την επίσημη επικοινωνία μεταξύ των μερών. Η μακροπρόθεσμη αποθήκευση των πληροφοριών που μεταδίδονται είναι ευθύνη και των δύο μερών.  Η Mobilfox δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν από την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του πελάτη ή από οποιοδήποτε άλλο τεχνικό σφάλμα. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει τη Mobilfox για αυτές τις αλλαγές/λειτουργικά σφάλματα το συντομότερο δυνατόν.2.10. Οι πιο σημαντικοί νομικοί κανονισμοί που διέπουν τη νομική σχέση των μερών είναι οι ακόλουθοι:


 • Νόμος αρ. v του 2013 για τον πολιτικό κώδικα (πολιτικός κώδικας)
 • Νόμος cviii του 2001 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ορισμένα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας (στο εξής: νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο)
 • Κανονιστικό διάταγμα της κυβέρνησης 45/2014. (26 Φεβρουαρίου) για τους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τα συμβόλαια που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων (κανονιστικό διάταγμα της κυβέρνησης)
 1. Νόμος clv του 1997 για την προστασία των καταναλωτών (νόμος προστασίας των καταναλωτών)
 • Νόμος lxxxviii του 2012 για τον έλεγχο της αγοράς των προϊόντων.

Οι υποχρεωτικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας θα ισχύουν για τα μέρη χωρίς καμία συγκεκριμένη αναφορά.2.11. Οι παρόντες gtc ισχύουν από την 6η Νοεμβρίου 2021 και θα παραμείνουν ισχύοντες μέχρι ανάκλησης. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των gtc οποιαδήποτε στιγμή. Ο προμηθευτής θα ενημερώσει τον πελάτη για τις τροποποιήσεις μέσω της διεπαφής του Mobilfox webshop. Μετά την τροποποίηση, η χρήση του Mobilfox webshop υπόκειται στην ρητή αποδοχή των τροποποιήσεων από τον πελάτη μέσω του Mobilfox webshop και με τον τρόπο που προβλέπεται εκεί.2.12. Για να κατεβάσετε τις gtc σε μορφή PDF, κάντε κλικ εδώ.


2.13. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει τα δικά του πραγματικά στοιχεία κατά την αγορά. Εάν κατά τη διάρκεια της αγοράς παρέχονται ψευδή δεδομένα ή δεδομένα που μπορούν να συνδεθούν με άλλο άτομο, το παρών συμβόλαιο θα είναι άκυρο. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξ ονόματος άλλου προσώπου.


2.14. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση ή άλλο πρόβλημα ή σφάλμα που είναι αποτέλεσμα λανθασμένων και/ή ακριβών δεδομένων που παρέχονται από τον πελάτη. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή σφάλμα που προκύπτει από την τροποποίηση των δεδομένων που παρέχονται κατά την αγορά. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον προμηθευτή για οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά. Ο πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή μιας διεύθυνσης email στη σελίδα του Mobilfox webshop που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.


2.15. Ο προμηθευτής εξαιρεί κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη, δεδομένου ότι ο προμηθευτής δεν είναι ενήμερος για τις αναλυτικές περιστάσεις της ζημίας και δεν μπορεί να ελέγξει την πρόκληση της ζημίας. Η εγγύηση του προμηθευτή ισχύει αποκλειστικά για τα προϊόντα που πωλούνται από τον προμηθευτή στο Mobilfox webshop.


## 3. Πεδίο εφαρμογής των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται προς αγορά


3.1. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μπορούν να παραγγελθούν μόνο διαδικτυακά. Οι βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των προϊόντων που είναι διαθέσιμα προς αγορά, καθώς και οδηγίες χρήσης των προϊόντων, μπορούν να βρεθούν στη σελίδα πληροφοριών του συγκεκριμένου προϊόντος, με τα αναλυτικά πραγματικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να περιέχονται στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Ο προμηθευτής θα θεωρηθεί ότι έχει εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν το προϊόν έχει πιο ευνοϊκά ή προτιμότερα χαρακτηριστικά από τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή στις οδηγίες χρήσης. Εάν ο πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν πριν από την αγορά, η εξυπηρέτηση πελατών του προμηθευτή θα είναι στη διάθεση του πελάτη. Όπου απαιτείται από το νόμο, οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος που διανέμει ο προμηθευτής θα παρέχονται από τον προμηθευτή μαζί με το προϊόν. Εάν ο πελάτης δεν λάβει τις υποχρεωτικές οδηγίες χρήσης μαζί με το προϊόν, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εξυπηρέτηση πελατών του προμηθευτή πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν, μετά το οποίο ο προμηθευτής θα διορθώσει την ανωμαλία χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο πελάτης απαιτεί περισσότερες πληροφορίες από αυτές που παρέχονται στην ιστοσελίδα σχετικά με την ποιότητα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, τη χρήση ή τη χρησιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπο, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών του προμηθευτή, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναφέρονται στο άρθρο 6.14.3.2. Οι εικόνες που εμφανίζονται στις φυλλάδες δεδομένων των προϊόντων μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές και περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα για ενδεικτικούς σκοπούς. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της εικόνας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και της πραγματικής εμφάνισης του προϊόντος.


3.3. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων που είναι διαθέσιμα για παραγγελία στον ιστότοπο, προκειμένου αυτές οι αλλαγές να ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο. Η αλλαγή δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την τιμή αγοράς των προϊόντων που έχουν ήδη παραγγελθεί. Όταν η πληρωμή γίνεται online με πιστωτική κάρτα, ο προμηθευτής δεν θα επιστρέψει καμία χρηματική αξία εάν η τιμή μειωθεί ανάμεσα στην ημερομηνία αποστολής του αιτήματος ηλεκτρονικής πληρωμής και την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Ο έλεγχος ασφαλείας της online συναλλαγής πληρωμής διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες, και το προϊόν μπορεί να παραδοθεί και να γίνει αποδεκτό μόνο όταν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν.

3.4. Εάν, παρά την προσοχή που επιδεικνύει ο προμηθευτής, εμφανίζεται μια εσφαλμένη τιμή στον ιστότοπο, ειδικά μια τιμή που είναι προφανώς εσφαλμένη, για παράδειγμα σημαντικά διαφορετική από τη γενικά αποδεκτή ή εκτιμώμενη τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής ανισορροπίας στην αξία ή μιας τιμής "0" ft ή "1" huf λόγω σφάλματος του συστήματος, ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το προϊόν στην εσφαλμένη τιμή, ακόμη κι αν η παραγγελία επιβεβαιωθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προμηθευτής θα προσφέρει να παραδώσει το προϊόν στη σωστή τιμή, εν γνώσει της οποίας ο πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα απόσυρσης χωρίς να αιτιολογήσει.


3.5. Ο προμηθευτής αποδέχεται παραγγελίες μέσω του ιστότοπού του από τον πελάτη μόνο όταν ο πελάτης έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία για μια παραγγελία. Εάν ο πελάτης συμπληρώσει ένα πεδίο εσφαλμένα ή ανεπαρκώς, ο προμηθευτής θα στείλει ένα μήνυμα λάθους. Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση ή άλλο πρόβλημα ή σφάλμα που οφείλεται σε οποιαδήποτε δεδομένα παραγγελίας που παρέχονται εσφαλμένα και/ή ανακριβώς από τον πελάτη.


3.6. Η αγοραία τιμή των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο αναγράφεται με τον ΦΠΑ και άλλες δημόσιες επιβαρύνσεις.


3.7. Η αγοραία τιμή που εμφανίζεται δίπλα στα προϊόντα δεν περιλαμβάνει το κόστος αποστολής. Ωστόσο, δεν θα χρεωθούν επιπλέον έξοδα συσκευασίας.


3.8. Ανάλογα με την επιλεγμένη υποσελίδα για συγκεκριμένη χώρα στο mobilfox.com, η τιμή των προϊόντων θα αναγράφεται στο νόμισμα που γίνεται αποδεκτό στη σχετική χώρα.


3.9. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής, ο προμηθευτής θα εμφανίσει την προηγούμενη τιμή του προϊόντος που προσφέρεται προς πώληση στον ιστότοπο. Η προηγούμενη τιμή θα είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής για τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο για ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Εάν το προϊόν έχει προσφερθεί προς πώληση για λιγότερο από 30 ημέρες, η προηγούμενη τιμή θα είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής για ένα διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Εάν η μείωση της τιμής συνεχίζεται σε σταθερό ρυθμό, η προηγούμενη τιμή θα είναι η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Η προηγούμενη τιμή δεν θα εφαρμοστεί σε γενικές εκπτώσεις βάσει όγκου/αξίας ή σε άλλες μη τιμολογιακές σχετικές μάρκετινγκ στρατηγικές (π.χ. δώρο με αγορά, δωρεάν αποστολή, τρία με την τιμή των δύο, δύο με την τιμή του ενός προσφορές).


3.10. Εάν εισαχθεί μια προωθητική τιμή, ο προμηθευτής θα ενημερώσει πλήρως τον πελάτη για τους όρους της προσφοράς και την ακριβή διάρκειά της.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1. Μια παραγγελία μπορεί να γίνει στη διεπαφή του Mobilfox webshop χωρίς εγγραφή, αφού επιλεγεί το προϊόν, χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών (εφεξής καλάθι). Ο πελάτης μπορεί να προσθέσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί "προσθήκη στο καλάθι" στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος μετά το κλικ στο ατομικό προϊόν. Το περιεχόμενο του καλαθιού μπορεί να προβληθεί και να τροποποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του καλαθιού στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας, όπου μπορεί να καθοριστεί η επιθυμητή ποσότητα κάθε προϊόντος και να διαγραφεί το περιεχόμενο του καλαθιού (εικονίδιο "x"). Ο πελάτης μπορεί να ορίσει την ποσότητα του προϊόντος(ων) που θα αγοράσει στην ιστοσελίδα. Αφού ολοκληρωθεί η ποσότητα, το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών θα ενημερωθεί αυτόματα. Εάν αυτό δεν συμβεί, ο πελάτης μπορεί να ενημερώσει το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "ανανέωση/ενημέρωση καλαθιού".


4.2.  Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας και μέχρι την αποστολή της παραγγελίας στον προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τα σφάλματα εισαγωγής δεδομένων στη διεπαφή παραγγελίας στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή (π.χ. Διαγραφή ενός προϊόντος από το καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "x").


4.3. Αφού ο πελάτης ολοκληρώσει το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, πρέπει να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία, τη διεύθυνση παράδοσης και (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης) τη διεύθυνση χρέωσης στη διεπαφή που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο "ολοκλήρωση αγοράς".


4.4. Μετά την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ο πελάτης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί "υποβολή παραγγελίας" για να υποβάλει την παραγγελία, εάν επιλέξει την επιλογή πληρωμής με αντικαταβολή.


4.5. Εάν ο πελάτης επιλέξει μία από τις επιλογές άμεσης πληρωμής, μετά την παροχή των απαραίτητων στοιχείων και την επιλογή "πληρωμή με κάρτα" ή "πληρωμή κατά την παράδοση", θα ανακατευθυνθεί στη διεπαφή πληρωμής (εξαιρουμένων των Κάτω Χωρών και του Βελγίου, όπου η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω iDEAL ή Klarna), όπου θα μπορεί να πληρώσει το ποσό της παραγγελίας. Εάν επιλεγεί άμεση πληρωμή, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει αποσταλεί αμέσως μόλις γίνει η πληρωμή.


4.6. Πριν την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επαληθεύσει τα παρεχόμενα στοιχεία ή να στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον προμηθευτή στο info@mobilfox.hu με οποιοδήποτε άλλο αίτημα σχετικά με την παραγγελία.


4.7. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής κατά την αγορά στο Mobilfox webshop:


4.7.1. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω μεθόδων πληρωμής: adyen / simplepay / braintree / paypal / αντικαταβολή, με την προϋπόθεση ότι:

 • Στην Ολλανδία, δεν είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή, αλλά γίνονται αποδεκτές πληρωμές μέσω των συστημάτων klarna και ideal.
 • Η μέθοδος πληρωμής braintree είναι διαθέσιμη μόνο στη Βουλγαρία.
 • Σε όλες τις άλλες χώρες, είναι διαθέσιμες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω adyen/αντικαταβολή με courier της gls και simplepay.

4.7.2. Το κόστος αποστολής για παραδόσεις στην Ουγγαρία ισχύει για προϊόντα που αγοράζονται εντός του ορίου δωρεάν αποστολής που εμφανίζεται στον ιστότοπο και θα εμφανιστεί στη σύνοψη πληρωμής μετά την προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι αγορών. Για παραγγελίες άνω του ορίου, η παράδοση στην Ουγγαρία γίνεται δωρεάν, προκειμένου ο προμηθευτής να ενημερώσει τον πελάτη για τους τρέχοντες όρους και τις χρεώσεις αποστολής στον ιστότοπο σε κάθε περίπτωση.


4.8. Ο πελάτης θα λάβει μια επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό μήνυμα από τον προμηθευτή μετά την αποστολή της παραγγελίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγγελίας και της πληρωμής. Με αυτήν την επιβεβαίωση δημιουργείται μια νομική σχέση μεταξύ των μερών για την αγορά ή πώληση των προϊόντων.


4.9. Εάν η επιβεβαίωση αυτή δεν έχει ληφθεί από τον πελάτη εντός εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας, αλλά όχι αργότερα από 48 ώρες από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας του πελάτη, ο πελάτης απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δεσμευτική προσφορά ή σύναψη συμβολαίου. Η παραγγελία και η αναγνώρισή της θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί από τον προμηθευτή ή τον πελάτη τη στιγμή που γίνεται διαθέσιμη για αυτούς.


4.10. Ο προμηθευτής αποκλείει την ευθύνη για την έλλειψη επιβεβαίωσης εάν η επιβεβαίωση δεν ληφθεί από τον πελάτη εντός του χρονικού ορίου επειδή ο πελάτης παρείχε λανθασμένη, εσφαλμένη ή ατελή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή επειδή ο χώρος αποθήκευσης στον λογαριασμό του είναι γεμάτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η νομική σχέση μεταξύ των μερών θεσπίζεται με την αποστολή της επιβεβαίωσης και τα μέρη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως ορίζονται στην παραγγελία.


4.11. Σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος ή παραλείψεως στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, των εξόδων αποστολής ή άλλων δεδομένων στην ιστοσελίδα, ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τα εν λόγω δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προμηθευτής θα ενημερώσει τον πελάτη για τα διορθωμένα δεδομένα αμέσως μετά την εντοπισμό του σφάλματος ή της παραλείψεως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το προϊόν με βάση τα εσφαλμένα ή ατελή δεδομένα, αλλά μπορεί να προσφέρει να παραδώσει το προϊόν με βάση τα σωστά δεδομένα, γνωρίζοντας ότι ο πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από την αγορά. Ο πελάτης έχει αυτό το δικαίωμα απόσυρσης χωρίς να απαιτείται η διατύπωση οποιουδήποτε λόγου.


4.12. Διόρθωση σφαλμάτων καταχώρισης δεδομένων: σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει στο προηγούμενο στάδιο πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία της παραγγελίας και να διορθώσει τα εισαχθέντα δεδομένα.


4.13. Εάν ο πελάτης έχει ήδη αποστείλει την παραγγελία στον προμηθευτή και παρατηρήσει ένα σφάλμα στα δεδομένα που περιέχονται στο επιβεβαιωτικό e-mail, πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή εντός 1 ημέρας.


4.14. Μια παραγγελία θεωρείται ως ηλεκτρονικό συμβόλαιο, το οποίο διέπεται από τον Νόμο Αρ. V του 2013 για τον Πολιτικό Κώδικα και τον Νόμο Αρ. CVIII του 2001 για ορισμένα θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία της πληροφορίας. Το συμβόλαιο υπόκειται στις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 45/2014 (26.02.2014) για τους λεπτομερείς κανόνες των συμβάσεων μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων και λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών.


4.15. Εάν το προϊόν που παραγγέλνεται δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της παραγγελίας, ή το προϊόν δεν μπορεί να αποκτηθεί εντός της περιόδου που αναφέρεται στον ιστότοπο, ή η παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την παραγγελία για το προϊόν ή να αρνηθεί ή ακυρώσει την ήδη επιβεβαιωμένη παραγγελία, με αποτέλεσμα να μην συνάπτεται συμβόλαιο μεταξύ των μερών και να ειδοποιείται ο πελάτης για αυτό. Μετά από αυτήν την ειδοποίηση, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να περιμένει για το προϊόν να φτάσει με τις αλλαγμένες συνθήκες ή να ακυρώσει την παραγγελία. Εάν ο πελάτης αποδεχθεί το αντικαταστατικό προϊόν που προσφέρεται από τον προμηθευτή ως αντικατάσταση του αρχικά παραγγελθέντος προϊόντος, η σύμβαση μεταξύ των μερών θα θεωρηθεί ως συναφθείσα για το αντικαταστατικό προϊόν που προσφέρεται και ο πάροχος υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχει εκπληρώσει νόμιμα τις υποχρεώσεις του εάν το αντικαταστατικό προϊόν παραδοθεί στον πελάτη. Οποιεσδήποτε πληρωμές που έχουν γίνει εκ των προτέρων από τον πελάτη θα επιστραφούν άμεσα από τον προμηθευτή, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες από την αποστολή της παραγγελίας.## 5. Επεξεργασία και εκτέλεση παραγγελιών, τιμολόγηση


5.1. Οι παραγγελίες θα επεξεργάζονται κατά τις ώρες εργασίας (8:00-16:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Είναι επίσης δυνατό να γίνει παραγγελία εκτός των ωρών που ορίζονται ως ώρες επεξεργασίας παραγγελίας, αλλά εάν γίνει μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας, η παραγγελία θα επεξεργαστεί την επόμενη ημέρα.


5.2. Ο γενικός χρονικός περιορισμός για την εκτέλεση είναι 4-6 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης, με τον προμηθευτή να είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τη σύμβαση εντός των 30 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, το αργότερο.


5.3. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για μη ανακοινωθείσες αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές ή στις περιγραφές λόγω του προμηθευτή ή για λόγους πέραν του ελέγχου του προμηθευτή. Μερική εκτέλεση μπορεί να γίνει μόνο με προηγούμενη συμφωνία με τον πελάτη.


5.4. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η αποστολή της παραγγελίας υπόκειται σε πληρωμή στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής και αντικαταβολής.


5.5. Η ημερομηνία εκτέλεσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης παραλαμβάνει τα προϊόντα από τον μεταφορέα.


5.6. Ο προμηθευτής θα παραδώσει τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί και ζητηθεί στον χώρο παράδοσης του πελάτη έναντι της καταβολής μιας χρέωσης αποστολής. Ο πάροχος υπηρεσιών θα ενημερώσει τον πελάτη για τη χρέωση αποστολής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Η χρέωση αποστολής θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα προϊόντα στο καλάθι αγορών. Ο προμηθευτής θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει διαφορετικές χρεώσεις αποστολής για διάφορες κατηγορίες προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε: μεγάλα δέματα, μικρά δέματα). Κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων εκπτώσεων, ο προμηθευτής θα παραδώσει τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί και ζητηθεί για παράδοση δωρεάν στο σπίτι του πελάτη χρησιμοποιώντας δικά του μέσα μεταφοράς ή μια εταιρεία μεταφορών, εάν η ακαθάριστη αξία της σχετικής παραγγελίας είναι ίση με το ποσό που είναι δικαιούχο για δωρεάν παράδοση, όπως δημοσιεύεται στον ιστότοπο ή στην σχετική προσφορά ή η παραγγελία συμμορφώνεται με άλλους όρους της προσφοράς. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να καθορίσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν ο πελάτης παραγγείλει επίσης ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από τη δωρεάν αποστολή, ο προμηθευτής δικαιούται να επιβάλει μια χρέωση αποστολής για τη σχετική παραγγελία. Για τις παραγγελίες που επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον πελάτη, με τον τρόπο ότι το κόστος αποστολής θα αναγράφεται στην οθόνη σύνοψης της παραγγελίας, στο τιμολόγιο και στο επιβεβαιωτικό email. Εάν ο πελάτης το αναφέρει κατά την τοποθέτηση της δεύτερης παραγγελίας και η ανταπόκριση του προμηθευτή υποδεικνύει ότι αυτό είναι εφικτό, ο προμηθευτής μπορεί να συνδυάσει τις παραγγελίες, αλλά δεν είναι πλέον δυνατό να συνδυαστούν τα ήδη ξεκινημένα πακέτα. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την χρέωση αποστολής, εφόσον η αλλαγή τεθεί σε ισχύ την ίδια στιγμή με τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο. Η αλλαγή δεν θα επηρεάσει την τιμή αγοράς των ήδη παραγγελθέντων προϊόντων.


5.7. Ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη ότι τα προϊόντα θα παραδοθούν από τις ακόλουθες εταιρείες courier:


 • ACS - Ελλάδα
 • Speedy - Βουλγαρία
 • DHL - Ολλανδία
 • GLS - όλες οι άλλες χώρες

5.8. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν εκτός των χωρών που αναφέρονται στο 2.2, αυτό είναι δυνατό μόνο εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με κάρτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο συνεργάτης courier του προμηθευτή είναι η DHL. Το κόστος αποστολής θα υπολογίζεται ατομικά ανάλογα με τη χώρα παράδοσης, για την οποία ο προμηθευτής θα ενημερώσει εκ των προτέρων τον πελάτη.


5.9. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά από τις μεριές, ο προμηθευτής θα παρέχει το προϊόν στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, το αργότερο εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης από πλευράς του προμηθευτή, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ορίσει μια προθεσμία αναμονής. Εάν ο προμηθευτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση.


5.10. Το προϊόν που παραγγέλθηκε δεν μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.


5.11. Ο προμηθευτής θα εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο στον πελάτη για την απόδειξη πληρωμής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον πελάτη μετά την πληρωμή της παραγγελίας. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης, ο πελάτης συμφωνεί με την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.


 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

6.1. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μόνο για φυσικά πρόσωπα που δρουν εκτός του πλαισίου της επαγγελματικής, επάγγελμα ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία αγοράζουν, παραγγέλνουν, λαμβάνουν, χρησιμοποιούν ή επωφελούνται από είδη και είναι ο παραλήπτης εμπορικών επικοινωνιών ή προσφορών που αφορούν είδη (εφεξής "καταναλωτής"). Ένας πελάτης που είναι καταναλωτής έχει το δικαίωμα, στην περίπτωση σύμβασης πώλησης ειδών, να αποσύρεται από τη σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης


 • των εμπορευμάτων,
 • στην περίπτωση παροχής πολλών προϊόντων, το τελευταίο προϊόν που παραδόθηκε,
 • στην περίπτωση προϊόντος που αποτελείται από πολλά πακέτα ή αντικείμενα, το τελευταίο πακέτο ή αντικείμενο που παραδόθηκε 

από τον πελάτη ή από τρίτο πρόσωπο που δεν είναι ο μεταφορέας και που έχει οριστεί από τον πελάτη, χωρίς να απαιτείται καμία αιτιολογία.


6.2. Ο πελάτης μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης κατά την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας σύναψης του συμβολαίου και της ημερομηνίας παραλαβής των εμπορευμάτων. Ο πελάτης θα έχει επίσης το δικαίωμα απόσυρσης κατά την περίοδο πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων.


6.3. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης, πρέπει να αποστείλει μια σαφή δήλωση με την πρόθεση απόσυρσης (μετάδοση μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στον προμηθευτή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 6.14 των παρόντων ΓΤΠ κατά την περίοδο απόσυρσης. Ένα πρότυπο δήλωσης για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης περιέχεται στο άρθρο 6.16 των παρόντων ΓΤΠ.
6.4. Ο πελάτης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 6.3 και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Εάν ο πελάτης δεν αποστείλει τη δήλωση απόσυρσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας με τρόπο που μπορεί να δικαιολογηθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης, και συνεπώς ο συμβόλαιο με τον προμηθευτή δεν θα λυθεί και το συμβόλαιο μεταξύ των μερών θα παραμείνει σε ισχύ.


6.5. Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης, θα θεωρείται ότι έχει ασκηθεί εντός της προθεσμίας εάν ο πελάτης αποστείλει γραπτή δήλωση σε αυτό το πνεύμα στον προμηθευτή κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσυρσης (έως την 30ή ημέρα του ημερολογιακού μήνα).


6.6. Στην περίπτωση αλληλογραφίας με ταχυδρομείο, για τον υπολογισμό της προθεσμίας, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής, ενώ στην περίπτωση αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος από τον προμηθευτή. Ο πελάτης πρέπει να αποστείλει την επιστολή απόσυρσης με συστημένη επιστολή προκειμένου να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία για την ημερομηνία αποστολής.


6.7. Σε περίπτωση απόσυρσης, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν που παραγγέλθηκε χωρίς καθυστέρηση, αλλά όχι αργότερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της απόσυρσής του, με την αποστολή του courier που αποστέλλεται από τον προμηθευτή. Η επιστροφή με courier είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, εάν ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από μια χώρα που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 2.2, μπορεί να το πράξει επιστρέφοντας το προϊόν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.


6.8. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνεται από τον προμηθευτή (εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται λεπτομερώς στην παράγραφο 6.6 παραπάνω). Μετά από συνεννόηση με την εξυπηρέτηση πελατών του προμηθευτή, ο προμηθευτής θα αποστείλει ένα courier για να παραλάβει το προϊόν στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στον προμηθευτή μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όταν ασκείται το δικαίωμα απόσυρσης, θεωρείται ότι το προϊόν έχει επιστραφεί πλήρως όταν ο πελάτης έχει παραδώσει όλα τα αξεσουάρ του προϊόντος στον courier. Εάν δεν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση, ο προμηθευτής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα κράτησης σύμφωνα με την παράγραφο 6.13 έως ότου ο πελάτης εξασφαλίσει, με δικά του έξοδα, την πλήρη επιστροφή του προϊόντος στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να παραλάβει το προϊόν που του επιστρέφεται με αντικαταβολή.


6.9. Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, δεν θα του χρεωθούν κανένα έξοδα σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6.7. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να περιορίσει τη χρήση του προϊόντος στο ελάχιστο δυνατό βαθμό που απαιτείται για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Εάν ο πελάτης αποσύρεται από τη σύμβαση για την αγορά του προϊόντος με μονομερή δήλωση, αλλά έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν πέραν του απαραίτητου για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, είναι υπεύθυνος για κάθε μείωση της αξίας του προϊόντος. Ο προμηθευτής θα εφαρμόσει το ποσό ανάλογο με την αποτίμηση αυτής της απόσβεσης κατά την επιστροφή της αγοραστικής τιμής του προϊόντος που επηρεάζεται από το δικαίωμα απόσυρσης, δηλαδή θα αφαιρέσει αυτό το ποσό από την αγοραστική τιμή που πρόκειται να επιστραφεί. Το ποσό της απόσβεσης θα καθοριστεί βάσει της φύσης και της αξίας (αγοραστικής τιμής) του προϊόντος που επηρεάζεται από την απόσυρση και του βαθμού φθοράς που προκαλείται από τη χρήση του προϊόντος, όπως περιγράφηκε προηγουμένως.Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος. Ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη ότι μόλις η προστατευτική μεμβράνη προσαρμοστεί στο τηλέφωνο, η προστατευτική μεμβράνη δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς σημαντική υποβάθμιση της κατάστασής της. Επομένως, αν ο πελάτης έχει ήδη εφαρμόσει την προστατευτική μεμβράνη στο τηλέφωνο, δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης όσον αφορά την προστατευτική μεμβράνη.  Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη, ο προμηθευτής θα επιστρέψει επίσης οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ (ιδιαίτερα στην περίπτωση του προϊόντος nano γυαλιού) που παρέχονται ως δώρο με τα προϊόντα, και ο πελάτης θα πρέπει να τα επιστρέψει στον προμηθευτή με τη βοήθεια ενός courier μαζί με τα προϊόντα.


6.10. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα απόσυρσης στην περίπτωση προϊόντων που δεν είναι προκατασκευασμένα και έχουν παραχθεί με βάση τις οδηγίες του πελάτη ή με την ρητή του αίτηση, ή στην περίπτωση ενός προϊόντος που είναι σαφώς εξατομικευμένο για τον πελάτη.


6.11. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ο προμηθευτής θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής, αμέσως μετά τη λήψη του επιστρεφόμενου προϊόντος, αλλά όχι αργότερα από 14 (δεκατέσσερις) ημέρες μετά την επιστροφή του προϊόντος.


6.12. Ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συναλλαγή για την επιστροφή, εκτός εάν ο πελάτης συμφωνεί ρητώς να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής. Ο πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον κόστος λόγω της χρήσης του τρόπου επιστροφής.


6.13. Στην περίπτωση ακύρωσης, ο πελάτης υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για αποστολή, στον courier που αποστέλλεται από τον προμηθευτή την συμφωνηθείσα ώρα.


6.14. Η επιστροφή μπορεί να κατασταλτεί από τον προμηθευτή μέχρι να παραδοθεί το προϊόν στον courier για επιστροφή ή ο πελάτης να επιβεβαιώσει ή να παράσχει απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το προϊόν έχει επιστραφεί (ό,τι συμβεί πρώτο).


6.15. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή για οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή αίτημα σχετικά με το δικαίωμα απόσυρσης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:


Στοιχεία επικοινωνίας:


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mobilfox.hu

Διεύθυνση αλληλογραφίας: H-1061 Βουδαπέστη, οδός Dalszínház 2, 5ος όροφος


6.16. Σύμφωνα με το άρθρο 8:1.4 του Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα απόσυρσης δεν ισχύει για έναν επιχειρηματία, δηλαδή για ένα άτομο που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του επαγγέλματός του, της αυτοαπασχόλησής του ή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.


6.17. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης/ακύρωσης του συμβολαίου με τη χρήση της υποδειγματικής δήλωσης που αναφέρεται σε αυτή την παράγραφο ή με την αποστολή μιας έκφρασης διακήρυξης προς αυτό το σκοπό.


Πρότυπο ειδοποίησης απόσυρσης/ακύρωσης (συμπληρώστε και επιστρέψτε μόνο εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε/λύσετε το συμβόλαιο)Προς:

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Εγώ/εμείς ο/οι υπογράφων/οι παρακάτω ανακοινώνω/ουμε ότι ασκώ/ούμε το δικαίωμά μου/μας σχετικά με το συμβόλαιο πώλησης των ακόλουθων προϊόντων/υπηρεσιών:

Ημερομηνία σύναψης συμβολαίου / αποδοχής:

Όνομα του πελάτη/πελατών:

Διεύθυνση του πελάτη/πελατών:

Υπογραφή του πελάτη/πελατών: (μόνο για δηλώσεις που γίνονται σε έντυπη μορφή):

Ημερομηνία,……………………………….6.18. Στην περίπτωση γραπτής απόσυρσης, είναι αρκετό να αποσταλεί η ειδοποίηση απόσυρσης στον προμηθευτή εντός 30 (τριάντα) ημερών σε μία από τις επαφές που είναι κατάλληλες για την παραλαβή γραπτών αποσύρσεων.


 1. ΕΓΓΥΗΣΗ

7.1. Πότε μπορεί να θεωρηθεί ο πελάτης υπεύθυνος για ελαττώματα;


Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση κατά του προμηθευτή για ευθύνη για ελαττώματα, όπως περιγράφεται στον Ουγγρικό Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας, στην περίπτωση που ο προμηθευτής που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα παραβιάζει την υποχρέωση εκτέλεσης.


7.2. Ποια δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο πελάτης με βάση την ευθύνη μας για ελαττώματα;

Ο πελάτης μπορεί, κατ' επιλογή του, να απαιτήσει την εξής ευθύνη για ελαττώματα: να ζητήσει την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, εκτός αν είναι αδύνατη ή θα επιφέρει υπερβολικό επιπρόσθετο κόστος για τον προμηθευτή σε σύγκριση με την ικανοποίηση άλλων αξιώσεων. Εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν ζητήθηκε ή δεν ήταν δυνατή, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει μείωση του καταβεβλημένου ποσού αναλογικά ή μπορεί να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με έξοδα του προμηθευτή ή, τελικά, να αποσύρεται από το συμβόλαιο. Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει από ένα από τα επιλεγέντα του δικαιώματα εγγύησης για ελαττώματα, αλλά το κόστος της αλλαγής θα πρέπει να επωμιστεί από τον πελάτη, εκτός αν αιτιολογείται ή πραγματοποιείται για λόγο που οφείλεται στην επιχείρηση του προμηθευτή.


7.2.1 Κανόνες Mystery May


Η Mobilfox δεν μπορεί να αποδεχθεί την επιστροφή των Mystery Boxes, για τον λόγο αυτό δεν είναι δικαιούμενα ανταλλαγής ή επιστροφής. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του Mystery May: Game rules


7.3. Ποια είναι η προθεσμία για τον πελάτη να υποβάλει αξιώσεις βάσει εγγύησης για ελαττώματα;


Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει για το ελάττωμα αμέσως μόλις το ανακαλύψει, αλλά το αργότερο εντός δύο μηνών από τη στιγμή που το ανακάλυψε. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να απαιτήσετε καμία εγγύηση για ελαττώματα μετά από πέρασμα δύο ετών από την ημερομηνία που εκτελέστηκε ο συμβόλαιο. Όλες οι τέτοιες αξιώσεις θα παραγραφούν.


7.4. Ποιος μπορεί να απαιτήσει βάσει εγγύησης;


Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αξίωση για ελαττώματα εναντίον του προμηθευτή.7.5. Ποιες άλλες προϋποθέσεις υπάρχουν για την επιβολή αξιώσεων εγγύησης για ελαττώματα;

Εκτός από την αναφορά του ελαττώματος, δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για την κατάθεση αξιώσεων εγγύησης για ελαττώματα εντός έξι μηνών από την παράδοση, προσφέροντας ότι ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που αφορά παραδόθηκε από τον προμηθευτή που λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Από την άλλη πλευρά, μετά την πάροδο έξι μηνών από την παράδοση, είναι καθήκον του πελάτη να αποδείξει ότι το ελάττωμα που εντοπίστηκε από τον πελάτη υπήρχε ήδη στο χρόνο της παράδοσης.


Ευθύνη προϊόντων


7.6. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο πελάτης να ασκήσει δικαίωμα εγγύησης προϊόντος;


Σε περίπτωση ελαττώματος ενός κινητού αντικειμένου (προϊόντος), ο πελάτης μπορεί, κατά την επιλογή του, να υποβάλει αξίωση είτε βάσει της εγγύησης για ελαττώματα είτε βάσει της ευθύνης προϊόντος.


7.7. Ποια δικαιώματα μπορεί ο πελάτης να επικαλεστεί βάσει μιας αξίωσης της ευθύνης προϊόντος;


Ως αξίωση της ευθύνης προϊόντος, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει μόνο την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.


7.8. Πότε ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό;


Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν συμμορφώνεται με τις ποιοτικές απαιτήσεις που ισχύουν στην αγορά κατά την κυκλοφορία του, ή εάν δεν έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην περιγραφή του προϊόντος που παρέχεται από τον κατασκευαστή.


7.9. Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή αξιώσεων ευθύνης προϊόντος;


Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει αξιώσεις ευθύνης προϊόντος εντός διετίας από την ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά από τον κατασκευαστή. Η δικαιοσύνη σας θα λήξει μετά από αυτή την προθεσμία.


7.10. Εναντίον ποιου και υπό ποιες άλλες προϋποθέσεις μπορείτε να υποβάλετε αξίωση για εγγύηση προϊόντος;


Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αξίωσης εγγύησης προϊόντος μόνον εναντίον του κατασκευαστή ή του διανομέα του κινητού αγαθού. Ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό για να υποβάλει αξίωση εγγύησης προϊόντος. Στην περίπτωση των προστατευτικών φύλλων pro shield, ο πελάτης μπορεί να υποβάλει μόνον αξίωση ευθύνης προϊόντος για ένα ελάττωμα που προκύπτει από κανονική χρήση, και ο προμηθευτής θα εξετάσει κάθε αξίωση ξεχωριστά και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση της εγγύησης.  Για την επεξεργασία της καταγγελίας, απαιτούνται δύο συνημμένες φωτογραφίες και μια σύντομη περιγραφή της καταγγελίας, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί η νομιμότητα της αντικατάστασης του προϊόντος. Εάν το προϊόν είναι δικαιούχο αντικατάστασης, το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος πρέπει να αποζημιωθεί από τον προμηθευτή.


7.11. Ο προμηθευτής θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της εγγύησης προϊόντος μόνο εάν μπορεί να αποδείξει ότι:


 • Δεν κατασκεύασε ή διανέμει το προϊόν στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, ή
 • Το ελάττωμα δεν ήταν αναγνωρίσιμο με την τεχνολογία που ήταν διαθέσιμη κατά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, ή
 • Το ελάττωμα του προϊόντος προκύπτει από την εφαρμογή νομοθεσίας ή νομοθετικής απαίτησης.

Ο προμηθευτής χρειάζεται να αποδείξει μόνο έναν από τους παραπάνω λόγους για να απαλλαγεί. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε παράλληλες αξιώσεις για ελαττώματα εγγύησης και για ευθύνη προϊόντος λόγω του ίδιου ελαττώματος. Ωστόσο, εάν καταθέσετε με επιτυχία αξίωση ευθύνης προϊόντος, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση εγγύησης για ελαττώματα κατά του κατασκευαστή όσον αφορά το προϊόν αντικατάστασης ή το επισκευασμένο εξάρτημα.


Εγγύηση


7.12. Σε ποιες περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για εγγύηση;


Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για εγγύηση σε περίπτωση ελαττωματικής παροχής των υπηρεσιών. Ο προμηθευτής που λειτουργεί τον ιστότοπο υποχρεούται να παρέχει εγγύηση σύμφωνα με το κανονιστικό διάταγμα 151/2003 (22 Σεπτεμβρίου) για την υποχρεωτική εμπορική εγγύηση σε ορισμένα ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά.


7.13. Ποια δικαιώματα και ποιες προθεσμίες έχει ο πελάτης στο πλαίσιο της εγγύησης;


Η περίοδος της υποχρεωτικής εγγύησης, όπως ορίζεται στον κυβερνητικό διάταγμα, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης των καταναλωτικών αγαθών στον καταναλωτή ή, εάν η εγκατάσταση γίνεται από τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπό του, από την ημερομηνία της ενεργοποίησης. Εάν ο καταναλωτής εντείνει τα καταναλωτικά αγαθά περισσότερο από 6 μήνες μετά την παράδοση, η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης των καταναλωτικών αγαθών.


Τιμή πώλησης

Περίοδος εγγύησης

Τιμή πώλησης από 10.000 φιορίνια έως 100.000 φιορίνια:

1 έτος

Τιμή πώλησης πάνω από 100.000 φιορίνια, αλλά όχι περισσότερο από 250.000 φιορίνια:

2 έτη

Τιμή πώλησης άνω των 250.000 φιορινιών:

3 έτη


7.14. Πότε ο προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγύησης;


Ο προμηθευτής θα απαλλαγεί από την υποχρέωση εγγύησης μόνο αν αποδείξει ότι η αιτία της ατέλειας προέκυψε μετά την εκπλήρωση. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να καταθέσετε ταυτόχρονα αίτηση για εγγύηση ατελειών και αίτηση εγγύησης, ή αίτηση εγγύησης προϊόντος και αίτηση εγγύησης για την ίδια ατέλεια, αλλά ο πελάτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την εγγύηση ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που περιγράφονται στις ενότητες για την ευθύνη για ατέλειες και για την ευθύνη για προϊόντα.


7.15. Ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά ή από εσφαλμένη ή αμέλεια στη χειρισμό, υπερβολική χρήση ή οποιαδήποτε μη συγκεκριμένη χρήση ή άλλη ανεπίτρεπτη χρήση των προϊόντων μετά το πέρας του κινδύνου ζημίας.


7.16. Επιπλέον, ένα ελάττωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση εάν προκλήθηκε μετά την παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, για παράδειγμα αν το ελάττωμα οφείλεται σε ακατάλληλη αποθήκευση, εσφαλμένη χειρισμό, ζημιά ή καταστροφή, ή φυσικές καταστροφές.


7.17. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί το δικαίωμα αντικατάστασης ή επισκευής στο πλαίσιο των δικαιωμάτων εγγύησης, πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία πελατών του προμηθευτή, μετά από την οποία ο προμηθευτής θα αποστείλει έναν courier στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης, σε μια ημέρα που είναι βολική για τον πελάτη. Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το(α) προϊόν(τα) που επηρεάζονται από την αντικατάσταση ή επισκευή στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα επιθεωρήσει στη συνέχεια το(α) προϊόν(τα) και θα ενημερώσει τον πελάτη για το αναμενόμενο χρόνο αντικατάστασης ή επισκευής. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή επισκευής, η άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης για το προϊόν υπόκειται στον όρο ότι το προϊόν και όλα τα αξεσουάρ επιστρέφονται από τον πελάτη στον προμηθευτή πλήρως. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή, αλλά ο προμηθευτής δεν θα παρέχει ένα ανταλλακτικό προϊόν κατά τη διάρκεια της επισκευής.


7.18. Εάν κατά την πρώτη επισκευή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εγγύησης, ο προμηθευτής προσδιορίσει ότι το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν εντός 8 (οκτώ) ημερών, εκτός αν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία με τον πελάτη. Εάν το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη εντός οκτώ ημερών με το ποσό της αγοραίας τιμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή την απόδειξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί ΦΠΑ, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη ως απόδειξη πληρωμής της αγοραίας τιμής του προϊόντος.


7.19. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στην εγγύηση μέσω του κουπονιού εγγύησης. Ο προμηθευτής θα παράσχει στον πελάτη το κουπόνι εγγύησης για το προϊόν σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή την επόμενη ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος.


7.20.  Ο προμηθευτής ενημερώνει τους πελάτες του παρακάτω για τα χρονικά διαστήματα εγγύησης που παρέχονται για κάθε προϊόν υπό τη συμβατική προαιρετική εγγύηση:Περιγραφή του προϊόντος

Xρόνος εγγύησης

Καλώδιο iPhone

12 μήνες

Καλώδιο Android

12 μήνες

Pro Shock

24 μήνες

Pro Shield

24 μήνες

Full Shock

12 μήνες

Bumper και Κουμπιά

6 μήνες

Nano Glass

1 μήνα


Διαδικασία για την υποβολή εγγύησης σύμφωνα με τον νόμο 19/2014 (29 Απριλίου) NGM

7.21. Στη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή, η συμφωνία των μερών δεν μπορεί να αποκλίνει από τις διατάξεις του κανονισμού εις βάρος του καταναλωτή.


7.22. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη σύναψη της σύμβασης (με τιμολόγιο ή ακόμα και με απόδειξη).


7.23. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχεία για οποιαδήποτε εγγύηση ή αίτηση εγγύησης που έχει ενημερώσει ο πελάτης.

7.24. Εάν ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να δηλώσει εάν η εγγύηση ή η αίτηση εγγύησης του πελάτη μπορεί να ικανοποιηθεί κατά την εποχή της ειδοποίησης, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη για τη θέση του εντός πέντε εργάσιμων ημερών με επαληθεύσιμο τρόπο, περιλαμβάνοντας τους λόγους απόρριψης της αίτησης και τη δυνατότητα αναζήτησης διαμεσολάβησης από αρμόδιο οργανισμό.

7.25. Ο προμηθευτής οφείλει να διατηρεί τα πρακτικά για τρία χρόνια από την ημερομηνία της καταγραφής τους και να τα παρουσιάζει κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής.


7.26. Ο προμηθευτής θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών.


Όροι για την υπηρεσία Pro Care


7.27. Στην περίπτωση συνδυαστικής αγοράς των προϊόντων Proshock και Pro Shield, εάν ο πελάτης καταχωρίσει τα προϊόντα στη σελίδα εγγραφής στην υποσελίδα εγγύησης Pro Care, ο προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσία αντικατάστασης της οθόνης του κινητού τηλεφώνου, στην οποία είναι εγκατεστημένα τα προϊόντα, για ένα έτος.


7.28. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Pro Care, ο προμηθευτής αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την οθόνη του σχετικού κινητού τηλεφώνου μέχρι 1 (ένα) φορά εντός περιόδου 1 (ένα) έτους από την καταχώρηση των προϊόντων, εάν η ζημιά προκληθεί άμεσα από τα προϊόντα, ειδικότερα από την προστατευτική μεμβράνη Pro Shield, που δεν την προστατεύει από πτώσεις ή άλλες ζημιές κατά την κανονική χρήση.


7.29. Σε περίπτωση συνδυαστικής αγοράς προϊόντων pro shock και pro shield, οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις της υπηρεσίας αντικατάστασης, την οποία ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της επιπρόσθετης εγγύησης που παρέχεται από τον προμηθευτή για τα προϊόντα, περιγράφονται παρακάτω (εγγύηση Pro Care).


 • Η εγγύηση Pro Care είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο πελάτης εγγραφεί τα προϊόντα μετά την αγορά και παράδοσή τους και παρέχει τα στοιχεία του κινητού τηλεφώνου κατά την εγγραφή.
 • Η εγγραφή του πελάτη για την εγγύηση pro care θα επιβεβαιωθεί από τον προμηθευτή εντός 24 ωρών με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε κατά την εγγραφή. Η εγγύηση pro care ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία επιβεβαίωσης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εγγύησης pro care είναι διαθέσιμες μόνο μετά την παράδοση της επιβεβαίωσης.
 • Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα εγγύησής του λόγω ζημιάς στην οθόνη, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον προμηθευτή. Ο πελάτης υποχρεούται να αφήσει την προστατευτική μεμβράνη pro shield στο κινητό τηλέφωνο μετά την εμφάνιση της ζημιάς· η αφαίρεσή της θα οδηγήσει στην αυτόματη απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.
 • Σε περίπτωση ζημιάς, η προστατευτική μεμβράνη pro shield πρέπει είτε να παραμείνει στο κινητό τηλέφωνο είτε, εάν αποσπαστεί λόγω της ζημιάς, να διατηρηθεί σε κατάσταση που επιτρέπει την εμφάνιση και επισκόπηση της ζημιάς στην προστατευτική μεμβράνη και την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.
 • Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά στις γωνίες του κινητού τηλεφώνου κατά την χρονική στιγμή της εγγραφής. Εάν νέα ζημιά εμφανιστεί στις γωνίες του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εγγύηση pro care για τα προϊόντα θα λήξει αυτόματα.
 • Η εγγύηση pro care είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα προϊόντα αγοράζονται μαζί σε ένα πακέτο pro care, και η εγγύηση pro care δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράζονται ξεχωριστά.
 • Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι, εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία επισκευής που παρέχεται σύμφωνα με την εγγύηση pro care, ο προμηθευτής δεν θα παρέχει στον πελάτη ανταλλακτικό εξοπλισμό ή ανταλλακτικά προϊόντα για τη διάρκεια της επισκευής.
 • Ο προμηθευτής συμφωνεί να αντικαταστήσει την οθόνη του κινητού τηλεφώνου που έχει πληγεί από ζημιά εντός 10 ημερών στο πλαίσιο της εγγύησης pro care. Αφού ο πελάτης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εγγύηση pro care, ο προμηθευτής θα στείλει έναν courier στη διεύθυνση που έχει δώσει ο πελάτης για να παραλάβει το κινητό τηλέφωνο και τα προϊόντα σε προγραμματισμένη ώρα.
 • Ο προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Apple για την επισκευή της οθόνης του κινητού τηλεφώνου, και η αντικατάσταση θα γίνει με την αρχική εργοστασιακή οθόνη.
 • Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η επέκταση εγγύησης Pro Care ισχύει μόνο για συσκευές με αρχική οθόνη κινητού τηλεφώνου και ότι εάν η οθόνη του κινητού έχει προηγουμένως αντικατασταθεί ή επισκευαστεί, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Apple και ο πελάτης μπορεί να παρέχει απόδειξη για αυτό με τις αντίστοιχες τιμολογιακές αποδείξεις.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της επισκευής ανακαλυφθεί η προηγούμενη αντικατάσταση της οθόνης ή η χρήση μη αρχικής οθόνης, ο προμηθευτής θα επιστρέψει το κινητό τηλέφωνο στον πελάτη χωρίς επισκευή.
 • Η εγγύηση pro care ισχύει μόνο για την οθόνη του κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί κατά την εγγραφή, ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για επισκευή άλλων μερών του κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο της εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για ζημιές στο πίσω μέρος, το μπροστινό μέρος ή άλλες εσωτερικές ζημιές του κινητού τηλεφώνου.
 • Εάν ο πελάτης μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των προϊόντων ή του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μόνο εάν μπορεί να αποδείξει τη μεταβίβαση και διαθέτει τον κωδικό πελάτη procare / ταυτότητα παραγγελίας που απαιτείται για τη χρήση της υπηρεσίας.
 • Ο προμηθευτής δεν θα αποζημιώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου οθόνης, και θα καλύψει μόνο τα έξοδα αντικατάστασης της οθόνης που οργανώνεται από τον προμηθευτή στο επιλεγμένο κέντρο επισκευών του προμηθευτή.
 • Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση για την άσκηση του δικαιώματος εγγύησης εάν κάποια από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους γενικούς όρους πώλησης δεν εκπληρώνονται ή δεν πληρούνται με σαφήνεια από το κινητό τηλέφωνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προμηθευτής θα επιστρέψει το σετ κινητού τηλεφώνου στον πελάτη με δικά του έξοδα.
 • Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να επισκευάσει το κινητό τηλέφωνο στο πλαίσιο της υπηρεσίας pro care εάν γίνει εμφανές ότι το κινητό τηλέφωνο δεν θα είναι χρησιμοποιήσιμο μετά την επισκευή.
 • Σε περίπτωση χαλασμένης ή σπασμένης προστατευτικής μεμβράνης pro shield που έχει τοποθετηθεί στην οθόνη, δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

 1. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1. Ο προμηθευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ενδιάμεσο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο προμηθευτής φέρει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά του ενδιάμεσου, ως να είχε διαπράξει την παράνομη συμπεριφορά ο ίδιος.

9.2. Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Γενικών Όρων καταστεί άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, η ισχύς, η νομιμότητα και η εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων μερών δεν θα επηρεαστούν.

9.3. Εάν ο προμηθευτής δεν ασκήσει κάποιο από το δικαίωμα που απορρέει από τους Γενικούς Όρους, αυτό δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα. Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ισχύει μόνο με έκφραση γραπτή δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν τηρεί αυστηρά μια σημαντική όρο ή προϋπόθεση των Γενικών Όρων μια φορά δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα να επιμείνει στην αυστηρή τήρηση αυτής της όρου ή προϋπόθεσης στο μέλλον.

9.4. Ο προμηθευτής και ο πελάτης θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ τους με ειρηνικό τρόπο.

9.5. Με την αποδοχή των γενικών όρων, ο πελάτης συναινεί ρητά ότι, εάν παρέχει στον προμηθευτή εικόνα που αποτελεί προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο προμηθευτής μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τον σκοπό κατασκευής του προϊόντος, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση απορρήτου του.

9.6. Ο πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι οποιαδήποτε φωτογραφία, λογότυπο, σχέδιο, γραφικό ή άλλος σχεδιασμός (εφεξής: σχεδιασμός) που διατίθεται στον προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας κατά την παραγγελία του προϊόντος, ή τα πνευματικά δικαιώματα ή τα συναφή προστατευόμενα έργα που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη για την προετοιμασία τους, ανήκουν στον πελάτη ή ο πελάτης έχει λάβει άδεια από τον ιδιοκτήτη(ς) για τη χρήση που προσδιορίζεται στην παραγγελία, και ως αποτέλεσμα, τα υλικά που παρέχονται στον προμηθευτή δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή τα συναφή δικαιώματα τρίτων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και η χρήση τους δεν αποτελεί παραβίαση.

9.7. Εάν η προετοιμασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει αναπαραγωγή ή προσαρμογή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή έργου που προστατεύεται από το νόμο, ή τη χρήση ενός υπάρχοντος εμπορικού σήματος, λογότυπου ή έργου, ο πελάτης συμφωνεί να λάβει εκ των προτέρων την άδεια για τη χρήση από τον προμηθευτή, όπως αναφέρεται στην παραγγελία, από τον αντίστοιχο δικαιούχο(ους) των αντίστοιχων δικαιωμάτων, εάν απαιτείται από το ισχύον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Εάν οποιοδήποτε τρίτο μέρος επιθυμεί να υποβάλει αξίωση εις βάρος του προμηθευτή για παραβίαση των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων σχετικά με εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τους σχεδιασμούς που περιέχονται στα προϊόντα, ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον προμηθευτή πλήρως εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τον προμηθευτή.

9.8. Επιπλέον, ο πελάτης συμφωνεί επίσης να λάβει τη συγκατάθεση των προσώπων, ερμηνευτών και άλλων ατόμων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για τη χρήση των ονομάτων και των εικόνων τους από τον προμηθευτή για τον σκοπό κατασκευής του προϊόντος πριν οι σχεδιασμοί παραδοθούν στον προμηθευτή, και επίσης εγγυάται ότι τα άτομα που συμμετέχουν στη δημιουργία του σχεδιασμού έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση σε σχέση με τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε ο προμηθευτής να έχει πλήρη εξουσιοδότηση για τη χρήση του σχεδιασμού για τον σκοπό κατασκευής του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους της παραγγελίας. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα, κατ' ευχήν του, να απορρίψει τους σχεδιασμούς και να αρνηθεί την κατασκευή του προϊόντος εάν υπάρχει υποψία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων εμπορικού σήματος. Εάν η παραγγελία ακυρωθεί για τον λόγο αυτό, ο πελάτης δεν έχει άλλη αξίωση εναντίον του προμηθευτή.

9.9. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα παρέχονται καλής πίστης, αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, και ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών.

9.10. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα αποκλειστικά με δική του ευθύνη και αποδέχεται ότι ο προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ή άυλη ζημία που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας, εκτός από την ευθύνη για παράβαση συμβάσεως που προκαλείται πρόθεση, βαριά αμέλεια ή από εγκληματική πράξη, ή για ζημία σε ανθρώπινη ζωή, σωματική ακεραιότητα ή υγεία.

9.11. Ο προμηθευτής αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για τη συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας. Ο πελάτης φέρει πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά, και σε περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε παραβάσεων.

9.12. Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος Mobilfox μπορεί να περιέχει σημεία σύνδεσης (συνδέσμους) προς ιστοσελίδες άλλων παρόχων υπηρεσιών. Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και άλλες δραστηριότητες αυτών των παρόχων υπηρεσιών.

9.13. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγχει το περιεχόμενο που μπορεί να διατίθεται από τους πελάτες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, και ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναζητά ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας σχετικά με το δημοσιευμένο περιεχόμενο.

9.14. Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του διαδικτύου, ο πελάτης συμφωνεί να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυουσών εθνικών νόμων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Εάν οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας του πελάτη, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εν λόγω χρήση.

9.15. Εάν ο πελάτης ανακαλύψει οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον προμηθευτή. Εάν ο προμηθευτής, πράττοντας καλή πίστη, θεωρήσει ότι η αναφορά είναι δικαιολογημένη, θα έχει το δικαίωμα να διαγράψει τις πληροφορίες ή να τις τροποποιήσει άμεσα.


9.16. Η ιστοσελίδα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Ο προμηθευτής είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης όλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα και στην παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας: κάθε πνευματικό έργο ή άλλο πνευματικό έργο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, γραφικά και άλλο υλικό, διάταξη, σχεδιασμό, επεξεργασία, λογισμικό και άλλες λύσεις, ιδέες και υλοποιήσεις που χρησιμοποιούνται).

9.17. Επιτρέπεται η αποθήκευση ή η εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μερών της σε φυσικά ή άλλα μέσα για προσωπική χρήση ή με την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του προμηθευτή. Οποιαδήποτε χρήση εκτός από τους προσωπικούς σκοπούς, όπως η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η μετάδοση, η δημοσίευση ή η λήψη, η εμπορικοποίηση, κ.λπ., είναι δυνατή μόνο με την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του προμηθευτή.

9.18. Εκτός από τα δικαιώματα που προβλέπονται ρητώς στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η χρήση της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν χορηγεί στον πελάτη οποιοδήποτε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε εμπορικού ονόματος ή εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Αυτά τα πνευματικά έργα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την προβολή, την προσωρινή αναπαραγωγή και την ιδιωτική αντιγραφή που είναι απαραίτητες για την κανονική χρήση της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του προμηθευτή.

 1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

10.1. Ο προμηθευτής έχει ως στόχο να εκπληρώσει όλες τις παραγγελίες προς την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εάν ο πελάτης ωστόσο έχει παράπονο σχετικά με το συμβόλαιο ή την εκτέλεσή του, μπορεί να επικοινωνήσει το παράπονό του στον προμηθευτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρονται στην ενότητα 6.14 παραπάνω.

10.2. Ο προμηθευτής θα απαντήσει γραπτώς στο γραπτό παράπονο εντός 30 (τριάντα) ημερών. Ο προμηθευτής θα αναφέρει τους λόγους για την απόρριψη του παραπόνου. Ένα αντίγραφο της απάντησης θα διατηρείται για 3 χρόνια και θα προβάλλεται στις εποπτικές αρχές κατόπιν αιτήματος.

10.3. Εάν δεν επιλυθεί καμία καταναλωτική διαμάχη μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη με τη διαπραγμάτευση με τον προμηθευτή, ο πελάτης έχει τις παρακάτω δυνατότητες αποκατάστασης.

10.4. Υποβολή παραπόνου στις αρχές προστασίας των καταναλωτών

Εάν ο πελάτης αντιλαμβάνεται μια παραβίαση των καταναλωτικών του δικαιωμάτων, έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην αρχή προστασίας των καταναλωτών στην κατοικία του. Μόλις εξεταστεί το παράπονο, η αρχή θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει διαδικασίες προστασίας των καταναλωτών. Μια λίστα με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.kormanyhivatal.hu.10.5. Συμβιβαστική επιτροπή διαιτησίας

Για την εξωδικαστική και ειρηνική επίλυση διαφορών καταναλωτών που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την εφαρμογή των κανόνων ευθύνης για προϊόντα, καθώς και τη σύναψη και εκτέλεση του συμβολαίου, ο πελάτης μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες ενώπιον της επιτροπής διαιτησίας αρμόδιας για την τοποθεσία κατοικίας ή παραμονής του ή να απευθυνθεί στην επιτροπή διαιτησίας που συνδέεται με το επαγγελματικό επιμελητήριο αρμόδιο για την τοποθεσία όπου εδρεύει ο προμηθευτής. Για τους σκοπούς των κανόνων για την επιτροπή διαιτησίας, ο όρος καταναλωτής περιλαμβάνει επίσης έναν πολιτικό οργανισμό, εκκλησία, οργανωμένη κοινότητα κατοικιών, σύλλογο κατοικιών, μικρή και μεσαία επιχείρηση, όπως ορίζεται σε ξεχωριστό νόμο, ο οποίος αγοράζει, παραγγέλνει, λαμβάνει, χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται αγαθά ή είναι ο παραλήπτης εμπορικών επικοινωνιών ή προσφορών που αφορούν αγαθά.

Στοιχεία επικοινωνίας της επιτροπής διαιτησίας στην έδρα του προμηθευτή:


Επιτροπή Διαιτησίας που συνδέεται με το Επιμελητήριο Επαρχίας Χέβες

Διεύθυνση: H-3300, Eger, Faiskola u. 15.

Τηλέφωνο: 06 36 429 612 / επέκταση 105

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tunde.dobo@hkik.hu


Ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στις επιτροπές διαιτησίας που είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο   at the following link for  για την επίλυση διαφορών καταναλωτών με βάση την τοποθεσία κατοικίας του πελάτη. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει στις διαδικασίες των επιτροπών διαιτησίας. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, η αποστολή απάντησης θα αποτελέσει επίσης συνεργασία.

10.6. Διασυνοριακές διαφορές

Σε περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς καταναλωτή που σχετίζεται με ηλεκτρονική σύμβαση αγοραπωλησίας, οι καταναλωτές μπορούν να επιλύσουν τις διασυνοριακές διαφορές που σχετίζονται με αγορές μέσω διαδικτύου ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας ηλεκτρονική καταγγελία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?EVENT=main.home2.SHOW&lng=hu 

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, ο πελάτης απλώς εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στον παραπάνω σύνδεσμο, συμπληρώνει ένα πλήρες αίτημα και το υποβάλλει ηλεκτρονικά στην επιτροπή διαιτησίας μέσω της πλατφόρμας. Στην Ουγγαρία, η Διαιτησία Βουδαπέστης (ABB - Arbitration Board of Budapest) έχει το δικαίωμα να εμπλακεί σε διασυνοριακές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων που σχετίζονται με συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
10.7. Δικαστική διαδικασία

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιβάλει την αίτησή του που απορρέει από την καταναλωτική διαφορά ενώπιον δικαστηρίου σε πολιτική διαδικασία, σύμφωνα με τον νόμο v του 2013 περί του πολιτικού κώδικα και τον νόμο cxxx του 2016 περί του κώδικα της πολιτικής διαδικασίας.